Statut można pobrać klikając na poniższy link

Statut stowarzyszenia (format .doc)

 

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA

W RADYMNIE

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 

1.                  Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum              Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Dalej                 zwana „Stowarzyszeniem”.

2.                  Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana sądownie posiada    osobowość prawną.

 

§2

 

 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

 

 

§3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych im. Adama Mickiewicza, 37 – 550 Radymno, ul. Mickiewicza 4.

 

 

§4

 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „ Prawo o Stowarzyszeniach” oraz własnym statutem.

 

 

§5

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

 

§6

 

Celem Stowarzyszenia jest :  

 

1.       Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.

2.       Zintegrowanie absolwentów szkoły.

3.       Organizowanie różnorodnych form dokształcania ( odczyty, sympozja, seminaria, konferencje, biuletyn informacyjny).

4.       Promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów.

5.       Wspieranie bieżącej działalności szkoły.

6.       Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków ( spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki).

7.       Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Liceum w Radymnie.

 

 

§7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

 

 1. Organizację środowiska absolwentów.
 2. Organizację spotkań jubileuszowych i koleżeńskich.
 3. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

 

§8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

1.       Członków zwyczajnych

2.       Członków wspierających

3.       Członków honorowych

 

 

§9

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, który ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Radymnie i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne nie posiadające osobowości prawnej, które podzielają cele Stowarzyszenia, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia i jego działalność.

 

 

§10

 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§11

 

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą walnego zebrania członków na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

 

§12

 

Każdy członek zwyczajny posiada :

 

1.       Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.

2.       Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3.       Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 

 

§13

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany :

 

1.       Brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2.       Przestrzegać zapisów statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.       Opłacać regularnie składki.

 

 

§14

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego           

      prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w

      statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa

 jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi, którzy są absolwentami Liceum

     Ogólnokształcącego w Radymnie posiadają prawa przysługujące

       członkom zwyczajnym określone w § 12.

 

 

§15

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 

1.       Rezygnacji złożonej na piśmie zarządowi.

2.       Śmierci członka.

3.       Wykluczenia ze względu na rażące naruszenie statutu lub nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia.

4.       Decyzje określone w § 15 pkt 3 podejmuje zarząd

5.       O decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zarząd powiadamia członka, który w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do walnego zebrania.

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§16

 

Władzami Stowarzyszenia są :

 

1.       Walne zebrania członków

2.       Zarząd Stowarzyszenia

3.       Komisja Rewizyjna

 

 

§17

 

1.         Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.         Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3.         Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4.         W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków.

 

 

§18

 

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 

§19

 

1.         Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.         Walne zebranie członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3.         Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na trzy lata przez zarząd.

4.         Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd :

 

1.)    Z własnej inicjatywy

2.)    Na wniosek Komisji Rewizyjnej

3.)    Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

5.         Nadzwyczajne walne zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu

            dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

 

 

§20

 

W walnym zebraniu biorą udział :

 

1.                   Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, o których mowa w pkt 2 § 14,

2.                   Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i goście,

 

 

§21

 

Do kompetencji walnego zebrania należy :

 

1.       Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.       Uchwalanie statutu i jego zmian.

3.       Uchwalanie budżetu.

4.       Wybór i odwołanie prezesa zarządu.

5.       Wybór i odwołanie członków zarządu oraz uzupełnienie jego składu.

6.       Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu.

7.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

8.        Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium zarządowi.

9.        Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

  10. Nadawanie tytułu członka honorowego.

  11. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady.

  12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§22

 

Zarząd Stowarzyszenia :

 

1.      W skład zarządu wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych przez walne

    zebranie członków Stowarzyszenia, na swym pierwszym posiedzeniu

    zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona prezesa,

    wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2.      Prezes zarządu kieruje pracami zarządu.

 

 

§23

 

1.         Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami walnego zebrania.

2.         Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków zarządu.

3.         Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane prze co najmniej trzech członków zarządu.

 

 

§24

 

Do zakresu działania zarządu należy w szczególności :

 

1.       Realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał walnego zebrania.

2.       Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.

3.       Ustalanie wysokości jednorazowej składki członkowskiej.

4.       Ustalanie budżetu Stowarzyszenia .

5.       Zwoływanie walnego zebrania.

6.       Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

7.       Prowadzenie dokumentacji.

8.       Opracowanie i składanie sprawozdań na walne zebranie.

9.       Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia na podstawie deklaracji składanej przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Radymnie.

 

 

§25

 

1.      Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie
z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2.      Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków
w sprawach nie wymagających wspólnej decyzji.

 

 

§26

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

 

§27

 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 

1.         Przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku.

2.         Składanie sprawozdań na walnym zebraniu i przedstawianiu wniosków
o udzielenie absolutorium zarządowi.

3.         Przedstawianie zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami.

4.         Składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.

 

 

§28

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej i Zarządu może być zawieszony
  w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§29

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 

1.      Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.

2.      Środki pieniężne.

3.      Inne prawa majątkowe.

4.      Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 

           1.) Składek członkowskich.

                           2.) Darowizn, spadków i zapisów.

                           3.) Wpływów z działalności własnej.

 

 

§30

 

 

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

 

 

§31

 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§32

 

Niniejszy statut może być zmieniony przez walne zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

 

§33

 

 

1.      Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały walnego zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

2.      Likwidatorów wyznacza walne zebranie.

3.      Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie, lub jego następcy prawnego.

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Członkowie stowarzyszenia

 

Zarząd

 

Statut

 

Deklaracja

członkowska

 

Obchody 60–lecia szkoły